۞ ข่าวด่วน ข่าวสำคัญ ۞กำหนดบวชพราหมณ์ วันที่ ๒-๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
ประกาศ
เรื่อง พิธีบุญกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๕๔
!!ใช้กำหนดการเดิม!!
เรื่องชี้แจ้งเพื่อทราบ
         เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัย  ในพื้นที่ของสำนักสงฆ์ป่าไทรย้อยยังไม่บรรเทาลง  และคาดว่าจะส่งผลต่อการจัดพิธีบุญกฐินสามัคคี  ประจำปี  ๒๕๕๔  ของสำนักสงฆ์ฯ  ประกอบกับภัยพิบัติจากอุทกภัยดังกล่าว  มีประชาชนทั่วไป และญาติโยมของสำนักสงฆ์ฯ  จำนวนมากได้รับผลกระทบ  มีความเป็นอยู่ยากลำบาก
น้ำท่วมพื้นที่โดยรอบสำนักสงฆ์ฯ
ระดับน้ำยังเพิ่มสูงขึ้น  สลับกับการทรงตัว  บางจุดน้ำไหลเชี่ยวแรง
         สำนักสงฆ์ป่าไทรย้อย  จึงจำเป็นต้องปรับรูปแบบการปฏิบัติพิธีงานบุญกฐินสามัคคี  ในปี  ๒๕๕๔  นี้  เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และขอประกาศแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับพิธีบุญกฐินสามัคคี  ประจำปี  ๒๕๕๔  ให้ทราบโดยทั่วกัน  ดังนี้  

แนวทางการปฏบัติ
     ๑.  การจัดพิธีบุญกฐินสามัคคี  จะปฏิบัติในขั้นตอนพิธีสงฆ์ตามพระวินัยเท่านั้น
       ๒.  การถวายผ้าไตรจีวรเป็นผ้าพระกฐิน  ให้ผู้แทนคณะญาติโยมที่หลวงพ่อแต่งตั้งเป็นผู้ถวาย  จำนวน  ๔  ไตร  ส่วนผู้ที่จองเป็นเจ้าภาพไว้ในปีนี้  จะได้รับสิทธิ์การถวายผ้าฯ  ในปีถัดไปโดยไม่ต้องชำระค่าผ้าฯ  แต่อย่างใด
       ๓.  กรณีผู้ที่ตั้งกองผ้าป่า  และนำซองฎีกาไปบอกบุญกับบรรดาญาติมิตร  หรือท่านที่ประสงค์จะร่วมถวายธนทรัพย์ปัจจัยเข้าร่วมบุญกฐิน  เพื่อการก่อสร้างถาวรวัตถุ  และพุทธศาสนสถานของสำนักสงฆ์ฯ  ให้ดำเนินการโดยผ่านทาง 

(ซึ่งเป็นบัญชีธนาคารโดยใช้ชื่อท่านเก่งใหญ่ พระธรรมศักดิ์  ธมฺรกฺขิโต)ได้ตั้งแต่วันนี้  เป็นต้นไป
        
๔.  การเดินทางมายังสำนักสงฆ์ฯเวลานี้  เป็นไปด้วยความยากลำบาก  และอาจไม่ปลอดภัยต่อสวัสดิภาพและทรัพย์สิน  ส่วนทางสำนักสงฆ์ฯเอง  ก็มีปัญหาด้านความไม่พร้อมในการรับรองท่าน  อาทิ  ห้องน้ำ-ห้องสุขา อาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ  ซึ่งท่านจะได้รับความไม่สะดวกหลายประการ  
ห้องน้ำ-สุขา ที่ได้รับความเสียหายจากระดับน้ำที่ท่วมสูง

 • จากกรุงเทพมหานคร ท่านต้องเดินทางมาสำนักสงฆ์ฯ  ด้วยเส้นทาง  กรุงเทพฯ - นครปฐม - สุพรรณบุรี - อ่างทอง - สำนักสงฆ์ป่าไทรย้อย  การเดินทางใช้เวลากว่า ๖ ชั่วโมง  เส้นทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาเพราะเหตุการณ์น้ำท่วมที่ไม่สามารถคาดเดาได้
  เส้นทางจากจังหวัดอ่างทอง ระดับน้ำสูงขึ้น คาดว่าจะใช้สัญจรไม่ได้ในวันกฐิน
 • บริเวณโดยรอบของสำนักสงฆ์ฯถูกน้ำท่วมหมด  ไม่สามารถนำรถยนต์เข้ามาได้  จะต้องจอดรถที่ถนนสายเอเซีย ซึ่งมีความไม่ปลอดภัยหลายประการ
ถนนคันคลองชลประทานที่อยู่ใกล้ที่สุด ชาวบ้านอพยบมาพักอาศัย
 • การเดินทางเข้าสำนักสงฆ์ฯ  จะต้องใช้เรือที่ทางสำนักสงฆ์จัดเตรียมไว้  การเดินทางโดยเรือแต่ละเที่ยวลำเรียงผู้โดยสารได้คราวละ  ๒๕  คน (เรือ ๒ ลำ) ใช้เวลากว่า  ๓๐  นาที  หากประสงค์จะมาร่วมงานต้องมาก่อนอย่างน้อย ๑ วัน และพักค้างคืน
ระดับน้ำท่วมสูง  บางจุดลึก ๒ - ๔ เมตร ต้องใช้เรือเป็นพาหนะในการสัญจร ห้ามนำผู้ที่เป็นเด็ก คนชรา ผู้ปวย ผู้พิการ มายังสำนักสงฆ์ฯในเวลานี้  และผู้ไม่มีทักษะการว่ายน้ำต้องระมัดระวังอย่างมาก

       ๕.  สัมภาระจำนวนมาก  ไม่อาจขนย้ายเข้าสำนักฆ์ฯได้โดยสะดวก  จึงงดการจัดโรงทานเลี้ยงผู้คน  ทั้งอาหาร  และเครื่องดื่ม ทุกประเภท
       ๖.  หากท่านมีข้อสงสัยในการปฏิบัติ  สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้  ที่  
       ๗.  ท่านที่ทราบประกาศแล้วโปรดช่วยประชาสัมพันธ์ต่อไปยังญาติมิตรท่านอื่นๆ  ให้ทราบโดยทั่วกัน   สำนักสงฆ์ป่าไทรย้อย ธรรมยุต
  ๑๙  ตุลาคม  ๒๕๕๔ 
        

  ภาพถ่ายจากเรือ จะมองเห็นองค์พระะธรรมจักรอยู่ไกลมาก

  บริเวณถนนหน้าวัดน้ำลึก ๑.๕๐ - ๒.๐๐ เมตร
  ด้านหลังสำนักสงฆ์ฯ ที่ต้องโดยล่องเรือเข้ามา


  ประตูด้านต้นพระศรีมหาโพธิ์  ด้านทิศเหนือหน้าศาลพ่อปู่เขียว
  แนวคันดินประตูด้านต้นพระศรีมหาโพธิ์  ด้านทิศเหนือหน้าศาลพ่อปู่เขียว
  แนวคันดินป้องกันน้ำด้านหน้า ทิศตะวันออก

  ปศุสัตว์ที่ชาวบ้านนำมาอาศัยพื้นที่เพื่อพักเลี้ยง  ด้านทิศตะวันตกหลังบริเวณโรงครัว
  ทางเข้าวัดไก่ที่ทุกคนคุ้นเคย
  ถนนสายเอเซีย กรุงเทพฯ-นครสวรรค์ มีบรรยากาศอย่างนี้ตลอดเส้นทาง